แบบฟอร์มขอความยินยอม
PDPA consent form


การบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิ่ง Adrenaline SUB 2 Phitsanulok เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯเผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัทฯให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

Taking photograph and recording the video during Adrenaline SUB 2 Phitsanulok events for the use of reporting and publicizing Adrenaline SUB 2 Phitsanulok events via electronic means and printing. You may appear in the photograph or video recording of Adrenaline SUB 2 Phitsanulok events but the details of your identity will not be identified. Please inform us if your appearance is not allowed.

ยอมรับ
Accept
ไม่ยอมรับ
Decline